English
Het Woord voor De Week
December 2016 (4)
Er is een verschil tussen rechtvaardig zijn, en gerechtigheid liefhebben - Zac Poonen
(There Is a Difference between Doing Righteousness and Loving Righteousness)

Hier volgt een Bijbelvers dat laat zien hoe Jezus als Mens op aarde leefde: “U hebt gerechtigheid lief en haat ongerechtigheid. Daarom heeft Uw God U gezalfd, o God, met vreugdeolie, boven Uw metgezellen.” (Hebreeën 1:9).

Toen Jezus als mens op aarde was, leefde Hij met alle menselijke beperkingen zoals wij die kennen. Dus moest Hij gezalfd worden. God de Vader hoeft niet gezalfd te zijn, en Jezus hoefde niet gezalfd te zijn toen Hij in hemel was, maar toen Hij op aarde verbleef moest Hij gezalfd worden om tot Voorbeeld voor ons te kunnen zijn.

In dit vers wordt ons verteld waarom Jezus door God gezalfd werd met vreugdeolie, meer dan wij, de mensen om Hem heen. In de eerste plaats omdat Hij gerechtigheid liefhad en ongerechtigheid haatte. Hij had reinheid lief en haatte zonde.

Er is een groot verschil tussen rechtvaardig zijn en rechtvaardigheid/gerechtigheid liefhebben. Een kind kan, zonder er blij van te worden, zijn vader gehoorzamen. Jezus was niet alleen rechtvaardig, maar Hij hield ervan om rechtvaardig te zijn. Op dezelfde wijze ging Jezus de zonde niet uit de weg, nee Hij haatte zonde. Aids is een van de dodelijkste ziektes die de mens tegenwoordig kan treffen door seksuele zonde.

Dus zijn er velen die geen hoererij bedrijven uit angst om besmet te worden met aids. Zij haten niet zo zeer seksuele zonden; zij zijn bang om besmet te raken. Op dezelfde wijze stelen veel mensen niet, omdat zij bang zijn om op diefstal betrapt te worden en niet omdat zij diefstal haten. Op dezelfde wijze kunt u zonde uit de weg gaan en niet omdat u zonde haat. Wanneer u echter gezalfd wilt zijn met vreugdeolie, dan moet u gerechtigheid liefhebben en zonde haten. Hier wordt beschreven dat dit de reden was dat Jezus meer gezalfd was met vreugdeolie dan de mensen om Hem heen.

God trekt de een niet voor boven de ander. Een goede vader zal zijn oudste zoon nooit voortrekken boven een van zijn andere kinderen – er zal bij hem geen voorkeur zijn. Wat hij voor zijn oudste zoon doet zal hij ook voor al zijn andere kinderen doen. God de Vader doet precies hetzelfde. Jezus wordt ook wel de Eerstgeborene onder vele broeders genoemd. Wij, die wedergeboren zijn, zijn Zijn jongere broeders. Jezus is de oudste Zoon, en omdat God niemand bevoordeeld zal Hij voor ons hetzelfde doen als Hij voor Zijn Oudste Zoon, Jezus, heeft gedaan. Wat God voor Jezus heeft gedaan zal Hij ook voor mij doen, wanneer ik aan dezelfde voorwaarden voldoe waar Jezus aan voldeed. Dit is een van de grootste waarheden die wij mogen ontdekken wanneer wij het mens-zijn van Christus leren kennen.

Wanneer er geschreven zou staan dat Jezus met vreugdeolie was gezalfd omdat Hij Gods Zoon is, dan zou dat voor ons geen bemoediging of op geen enkele wijze een aansporing zijn geweest. Maar omdat wij kunnen lezen dat Hij gezalfd was omdat Hij gerechtigheid liefhad en wetteloosheid haatte, dan geeft ons dat de hoop en het vertrouwen dat wij op dezelfde wijze gezalfd kunnen worden wanneer wij gerechtigheid liefhebben en zonde haten. Dus moeten wij bidden: “Werk door de Heilige Geest in mijn hart, zodat ik niet alleen gerechtigheid naleef maar gerechtigheid liefheb, en dat ik niet alleen zonde vermijd maar de zonde haat”.

Hoe meer wij de gerechtigheid liefhebben en de zonde in ons leven haten, hoe veel te meer wij gevuld zullen worden met de vreugde van de Heilige Geest. Het koninkrijk van God, wat gerechtigheid en vreugde in de Heilige Geest is, zal onze harten vullen (Romeinen 14:17). Dan zijn wij in staat om de opdracht uit te voeren die ons zegt: “Wees altijd blij in de Heer!” (Filippenzen 4:4).

   
Index | Contact

© Copyright - Christian Fellowship Church , Bangalore. (INDIA)