English
Het Woord voor De Week
December 2016 (2)
Kerst – christelijk of heidens? - Zac Poonen
(Christmas - Christian or Pagan?)

Mensen kun je vergelijken met schapen. Een schaap heeft de neiging de massa, zonder vragen, te volgen. Jezus echter kwam en onderwees ons om alles in Gods Woord te onderzoeken. De Farizeeërs verhieven menselijke tradities. Jezus daarentegen verhief Gods Woord. “De mens zal niet van brood alleen leven, maar van elk woord dat uit de mond van God komt” (Mattheüs 4:4).

De strijd die Jezus voortdurend met de Farizeeën voerde was de eeuwenlange strijd van Gods Woord tegen de menselijke tradities. In de gemeente worden we heden ten dage in beslag genomen door dezelfde strijd. Gods Woord is het enige licht wat wij hebben op aarde. En wanneer God het licht in eerste instantie schiep, scheidde Hij het onmiddellijk van de duisternis. De duisternis is zonde, net zoals de menselijke tradities. Wij zijn ook geroepen om deze tradities te scheiden van het zuivere Woord van God, zodat er geen vermenging in de gemeente is.

Laten wij eens kijken naar kerst dat door velen gevierd wordt als de geboortedag van Jezus Christus. Winkeliers vanuit alle religies kijken uit naar kerst, want dat is de tijd dat ze veel winst kunnen maken. Het is een commercieel feest in plaats van een geestelijke gebeurtenis. Miljoenen euro’s worden gespendeerd aan kerstkaarten en cadeautjes. De verkoop van alcoholische dranken stijgen eveneens enorm in deze tijd. Ook de politie loopt op haar tenen, want er gebeuren zelden zoveel ongevallen op de weg als rond kersttijd. Er gaan tijdens kerst meer mensen naar de hel door ongevallen op de weg, dan in welke andere periode van het jaar dan ook.

Is dit dan ook werkelijk de geboortedag van de Zoon van God, of van een andere “Jezus”?

Laten we allereerst eens in Gods Woord gaan kijken. De Bijbel vertelt ons dat buiten, in de velden van Judea, herders waren met hun schapen tijdens de nacht dat Jezus is geboren in Bethlehem. In Israël lieten de herders hun schapen nooit buiten in het open veld na oktober en voor februari - het weer was dan vaak regenachtig en koud. De echte Jezus moet dus geboren zijn ergens tussen maart en september. 25 december moet dus de geboortedag zijn van een “andere Jezus”, die door satan is opgedrongen aan een nietsvermoedend Christendom!

Zelfs al wisten we de exacte geboortedatum van Jezus, dan rest nog steeds de vraag of God de gemeente opdracht gegeven heeft om Zijn geboorte te vieren. Maria, de moeder van Jezus, heeft zeker de exacte geboortedatum van Jezus geweten. Ook was zij gedurende vele jaren na de Pinksterdag bij de apostelen. Toch wordt er geen melding gemaakt van de geboortedag van Jezus. Wat betekent dit? Welnu, het volgende - dat God doelbewust de datum van de geboorte van Jezus verborgen heeft gehouden, omdat Hij niet wilde dat de gemeente het zou vieren.

Hoe heeft kerst dan zijn intrede gemaakt in het christendom? Het antwoord is: op dezelfde wijze als de kinderdoop, het priesterschap en zoals zo vele andere menselijke tradities hun intrede hebben gedaan, namelijk door het subtiele werk van satan.

Toen keizer Constantijn, in de 4de eeuw na Chr., het christendom tot staatsreligie verhief in het Romeinse rijk, werden vele mensen “naamchristen”, zonder werkelijk wedergeboren te zijn, en wilden zij hun twee grote jaarlijkse (heidense) feesten niet opgeven, die beiden verband hielden met de verering van de geboortedag van hun zonnegod op 25 december, de zgn. midwinter of winterzonnewende.

De Encyclopaedia Brittanica 1953 edition, Vol. 5, Pages 642A, 643 vermeldt (vrij vertaald) het volgende over de oorsprong van het kerstfeest:

"25 December was het feest “Mitras” en de van de onoverwinnelijke zon “Sol Invictus”. De kerstgebruiken zijn een evolutie van gebruiken die ontstaan zijn lang de christelijke periode - een afstamming van seizoensgebonden, heidense, godsdienstige en nationale praktijken, afgedekt met het opschrift legende en traditie. De exacte datum en het jaar van de geboorte van Jezus is nooit op bevredigende wijze achterhaald, maar toen de kerkvaders in A.D. 440 een datum bepaalden om dit te vieren het evenement, besloten zij wijselijk (?) om de dag te kiezen van de winterzonnewende, die dag stond namelijk stevig in de hoofden van de mensen gegrift en was hun belangrijkste feestdag. Toen het christendom verspreid werd onder de mensen in heidense landen, werd door velen de praktijken van de winterzonnewende vermengd met die van het christendom".

(zie ook: https://nl.wikipedia.org/wiki/Kerstmis)

Het Woord van God of menselijke traditie?

Achter de viering van kerst ligt veel dodelijker principe van het volgen van tradities van mensen, zelfs wanneer deze geen verklaring vinden in Gods Woord. De kracht van de traditie is zelfs zo sterk, dat vele gelovigen die de Bijbel op andere terreinen wel navolgen, het heel moeilijk vinden om het vieren van kerst achterwege te laten.

Het is verbazingwekkend dat vele gelovigen niet willen accepteren dat kerst in wezen een heidens feesten is, terwijl seculiere schrijvers, zoals de auteurs van de Encyclopaedia Brittanica en vele ongelovigen dit duidelijk hebben begrepen en onderkennen! U kunt een ezel wel een leeuw noemen, maar het blijft nog steeds een ezel. Het veranderen van de naam van dit heidense feest maakt kerst nog geen christelijk feest!

Jezus was verwikkeld in een constante strijd met de Farizeeën over dit hele probleem – de menselijke tradities tegenover Gods Woord. Hij ondervond meer tegenstand voor het verzet tegen de inhoudsloze tradities van “de oudsten” dan voor het prediken tegen de zonde. Wij zullen met dezelfde ervaringen te maken hebben wanneer wij net zo trouw zijn als Jezus was.

Alleen Gods Woord is onze gids, en niet het voorbeeld van, zelfs godvrezende, mensen die op bepaalde terreinen het Woord van God niet navolgen. “God is waarachtig maar ieder mens een leugenaar” (Romeinen 3:4).

David, bijvoorbeeld, was een man naar Gods hart. Toch stond hij veertig jaar lang toe dat de Israëlieten de koperen slang van Mozes te vereerden, zonder zich te realiseren dat dit een gruwel was voor God! Hij ontving hierover geen licht, zelfs niet voor zulke grote afgoderij! Het was een andere koning, Hizkia, die licht werd geven om deze afgoderij aan de kaak te stellen en te vernietigen (2 Koningen 18:1-4). Wij kunnen godvrezende mannen volgen in de heiligheid van hun leven maar niet in hun gebrek aan geestelijk inzicht ten aanzien van menselijke tradities. Onze zekerheid ligt simpelweg in het volgen van het onderwijs vanuit Gods Woord, en niet door “er iets aan toe te voegen of vanaf te doen”.

Echt geestelijke leven is het volgen van Jezus in alle aspecten van ons leven. Dit houdt in eerste instantie in dat we dagelijks ons kruis opnemen en Gods Woord gehoorzamen door de kracht van de Heilige Geest. Dit houdt ook in dat wij alle menselijke tradities achterwege laten die niet beschreven staan in het Nieuwe Testament. God verlangt overal een zuiver getuigenis; een gemeente die niet alleen vrij is van alle zonde, maar ook vrij is van alle Babylonische tradities.

Omdat de periode rond 25 december voor de meeste mensen een vakantie- en schoolvakantie periode is gebruiken velen deze tijd als een eindejaar familiereünie – wat een goede zaak is.

En omdat sommige mensen één maal per jaar een kerk bezoeken, namelijk op de 25e december, is het goed dat kerken op deze dag een dienst organiseren, zodat het evangelie aan deze mensen gebracht kan worden en hen kan worden uitgelegd waarom Jezus naar de aarde kwam, namelijk om ons te redden van onze zonden.

Maar, om de 25e december te vieren als de geboortedag van Jezus is een voortzetting van het heidense gebruik van het vieren van de geboortedag van de zonnegod.

Ware gelovigen echter zijn iedere dag van hun leven dankbaar dat Jezus is geboren – niet slechts één dag in het jaar.

Concluderend: Het is belangrijk om te onthouden dat men niet geestelijk wordt door geen kerst te vieren. En zij die wel kerst vieren zijn niet noodzakelijkerwijs heidens.

Geestelijken mensen zijn zij die Jezus dag in dag uit navolgen op de weg van zelfverloochening en dagelijks vervuld zijn met de Heilige Geest – of zij nu kerst vieren of niet.

Dus wanneer wij gelovigen ontmoeten die kerst vieren, dan moeten wij barmhartig genoeg zijn om te beseffen dat zij niet op de hoogte zijn van de heidense oorsprong. Dus zondigen zij op geen enkele wijze wanneer zij kerst vieren. Aan de andere kant zondigen wij wel, wanneer wij hen veroordelen.

“Wie bent u dat u een oordeel velt over de dienaar van een ander? Of hij wel of niet volhardt in het geloof gaat alleen zijn eigen meester aan-en hij zal volharden, want de Heer heeft de macht hem dat te laten doen. De een beschouwt bepaalde dagen als een feestdag, voor de ander zijn alle dagen gelijk. Laat iedereen zijn eigen overtuiging volgen” (Romeinen14:4-5 NBV).

En dit is het laatste en beste woord over dit onderwerp.

   
Index | Contact

© Copyright - Christian Fellowship Church , Bangalore. (INDIA)