English
Het Woord voor De Week
October 2016 (5)
Het verschil tussen geloof en het werken uit de wet - Zac Poonen
(The Difference between Faith and Works of the Law)

In Galaten 3:2, spreekt Paulus over de basis waarop wij de Heilige Geest ontvangen – niet door werken, maar door geloof.

Hij vraagt dan ook: “Heeft God u de Heilige Geest gegeven omdat u de wet hebt gehoorzaamd?” Er zijn sommige mensen die veronderstellen dat God hen de vervulling met de Heilige Geest zal geven wanneer zij voldoende bidden en vasten. Ontving u echter vergeving voor uw zonden omdat u bidde en vastte? Nee, het was een gift. Vergeving van zonden en de gave van de Heilige Geest worden op precies dezelfde basis aan ons gegeven, namelijk uit genade, zonder werken! Vervolgens vraagt Paulus aan de Galaten, “Jullie zijn je nieuwe leven begonnen met de Geest. Eindigen jullie dan nu met het houden van regels?” Het was de Heilige Geest Die redding bracht in uw leven, en Hij is ook Degene die heiliging in u bewerkt. Het zijn niet wetten, regels en richtlijnen die u heilig maken. Wanneer u deze waarheid gelooft, dan heeft u de hoofdzaak van de brief aan de Galaten begrepen.

U ontving de Heilige Geest niet door werken vanuit de wet. Perfectie komt niet voort uit de werken van het vlees, maar door het werk van de Heilige Geest. U moet uzelf overgeven aan de Heilige Geest en naar Zijn stem luisteren wanneer deze tot u spreekt en dingen rechtzetten waartoe Hij oproept. Op die wijze zorgt Hij ervoor dat u zich heiligt. Door vasten en bidden wordt niemand heilig. Er zijn velen die regelmatig vasten en bidden en toch herhaaldelijk verslagen worden door zonde – zij maken ruzie met anderen en lopen rond met allerlei verkeerde verlangens in hun hart. Dit laat zien dat heiliging op die manier niet plaats vindt. Dit gebeurt alleen door de kracht van de Heilige Geest.

Daarna herinnerd Paulus hen aan de wonderen die God onder gedaan heeft en dat deze ook niet het gevolg waren van hun eigen werken (Galaten 3:5). Zij waren het gevolg van hun geloof. God doet verbazingwekkend bovennatuurlijke dingen voor Zijn kinderen – niet omdat zij het verdienen of door een goed werk wat zij gedaan hadden, maar door hun geloof.

Abraham was gerechtvaardigd door zijn geloof (Galaten 3:6); en daarna werd hij tot een zegen voor alle volken (Galaten 3:8). Zo kunnen wij dat ook zijn (Galaten 3:14). Toen Christus aan het kruis hing, werd Hij tot een vloek voor ons (Galaten 3:13), om hierdoor de vloek van de wet weg te nemen. Er zit namelijk een vloek in de wet: Wanneer u niet volgens zijn normen leeft, dan bent u vervloekt. Deuteronomium 28:27 somt een aantal van deze vloeken op – zoals waanzin, blindheid, paniek en vele andere ziekten. Christus nam deze vloeken weg toen Hij stierf aan het kruis. Dit leert ons ook dat wij niet kunnen lijden vanwege welke zonde dan ook die door onze voorouders begaan zijn – omdat iedere vloek verbroken is aan het kruis. Toen wij Christus hebben aangenomen als onze Heer is iedere vloek verbroken. Wij hoeven niet in angst te leven vanwege welke generatievloek dan ook. In plaats daarvan hebben wij het tegenovergestelde – de zegen van Abraham (Galaten 3:14). Dat is het waardoor wij de Heilige Geest ontvangen, door geloof.

De zegen die door God aan Abraham gegeven is, is: "U zult voor alle volken tot een zegen zijn" (Galaten 3:8). Dus het doel van de Heilige Geest, die in ons leven komt, is om ons tot zegen te doen zijn voor iedereen die wij ontmoeten. Een van de kenmerken van de Geest-vervuld persoon is dat hij tot zegen is voor iedereen die hij ontmoet. Wanneer hij een gezin bezoekt, is hij tot zegen voor het gezin. Veel christenen die een gezin bezoeken zorgen voor verwarring in dat huis. Veel sekteleden zorgen voor scheiding en ander problemen in christelijke gezinnen, maar een godvrezend persoon brengt een zegen. Wanneer in een gezin iemand zich bekeerd dan kan er een verstoring van de gezinsomstandigheden plaats vinden. Maar na verloop van tijd zal Gods zegen in dat gezin komen en zullen er meer leden van dat gezin zich bekeren. Dit is de zegen van Abraham waar wij toe worden opgeroepen om deel van uit te maken.

   
Index | Contact

© Copyright - Christian Fellowship Church , Bangalore. (INDIA)