English
Het Woord voor De Week
October 2016 (3)
Onderwerping aan gezag - Zac Poonen
(Submission to Authority)

In 1 Petrus 2 spreekt de apostel veel over onderwerping aan gezag. Een mens die weet wat “ware genade van God” betekent zal zich altijd onderdanig opstellen ten opzichte van gezag, waar hij of zij ook gaat. Hij zal totaal geen moeite hebben om gezag te aanvaarden. De oorsprong van zonde ligt in rebellie lang voordat Adam geschapen werd. De hoogstgeplaatste engel rebelleerde tegen God en werd direct daarna satan. Daarom wordt “rebellie ook wel vergeleken met de zonde van toverij” (1 Samuel 15:23) – want de rebellerende geest brengt iemand in contact met boze geesten, net zoals dat met toverij gebeurt. Jezus overwon satan door op totaal tegenovergestelde wijze te leven. Hij vernederde Zichzelf en kwam naar de aarde in totale onderwerping aan Zijn Vader; en hier op aarde onderwierp Hij zich 30 jaar lang aan de in-perfecte Jozef en Maria, want zij waren het menselijke gezag waar Zijn hemelse Vader Hem onder geplaats had. Diegene die Gods ware genade ervaren kent zal ervaren verlost te zijn van de geest van rebellie. Wanneer u een probleem hebt met het zich kunnen stellen onder gezag, dan moet u in uw hart hiervan bevrijd worden.

Christenen worden opgeroepen om zich te onderwerpen aan alle menselijke gezag zoals, koningen, regering en bestuurders, enz., (1 Petrus 2:13-14). In de tijd van Petrus was Nero keizer van Rome. Hij was één van de meest boosaardige keizers die ooit in Rome het bewind voerde en een keizer die christenen vervolgde en dode. Toch zegt Petrus tegen de christenen uit zijn tijd om zich niet alleen aan hem te onderwerpen, maar “de keizer te eren” (1 Petrus 2:17). Hij zegt ook dat wij “ieder mens moeten respecteren” (1 Petrus 2:17). Onder het oude verbond was het een wet om mensen op leeftijd te eren (Leviticus 19:32), maar in het nieuwe verbond moeten wij iedere persoon met respect tegemoet treden. Op elk terrein is de standaard onder het nieuwe verbond hoger dan onder het oude verbond. Onder het oude verbond gold dat men 10% aan God moest geven. In het nieuwe verbond moeten wij alles aan God geven (Lukas 14:33). Onder het oude verbond moest men één dag (Sabbat) aan God wijden, in het nieuwe verbond is iedere dag voor God een geheiligde dag. Onder het oude verbond moest de eerste mannelijke geborene aan God opgedragen worden, maar in het nieuwe verbond moeten alle kinderen aan God opgedragen worden. Iemand die Gods genade ervaren heeft, heeft er geen moeite mee om andere mensen te eren en te respecteren. Wij worden geacht om dienaren te zijn net zoals Jezus dat was en daarom vinden wij het fijn om iedereen te eren en “ieder ander persoon belangrijker te vinden dan onszelf” (Filippenzen 2:3).

Daarna spreekt Petrus specifiek over bedienden en zegt tegen hen om zich ondergeschikt op te stellen ten opzichte van hun werkevers. Iedere apostel leerde dat bedienden zich ondergeschikt moesten opstellen ten opzichte van hun werkgevers (meesters). Een christen die de geest van rebellie, tegen het gezag op kantoor of in een fabriek, in zich heeft is een hele slechte getuige voor Christus. Een dergelijk christen heeft niet begrepen wat de “ware genade van God” betekent. Hij heeft totaal niet begrepen dat Jezus kwam en zich 30 jaar lang ondergeschikt maakte aan in-perfecte aardse ouders. Dat is een les waar wij allemaal van kunnen leren. Werknemers weest met respect onderdanig aan uw werkgever. Wanneer u op kantoor, in een fabriek, op school, in een ziekenhuis of waar dan ook werkt, dan heeft u zich respectvol te gedragen ten opzichte van uw meerdere.

Wij moeten onze kinderen leren dat zij respect hebben voor hun onderwijzers en leraren, en niet meelopen met anderen die de leraren belachelijk maken. Ondergeschikten moeten niet alleen respect hebben voor meerderen die goed en aardig voor hen zijn, maar ook voor hen die onredelijk tegenover ons zijn. Het is niet moeilijk om jezelf ondergeschikt te maken aan een goede meerdere, maar een christen, die weet wat Gods ware genade betekent, zal zich ook ondergeschikt maken aan een onredelijke meerdere (1Petrus 2:18). Het is wanneer u zichzelf ondergeschikt maakt aan een onredelijke meerdere dat het licht als christen van u afstraalt. Een brandende kaars wordt in zonlicht bijna niet opgemerkt, maar in de nacht ziet iedereen het licht dat het verspreid. Op dezelfde wijze is het licht dat een christen verspreid het meest zichtbaar in een omgeving die donker is.

Het is geen deugd om geduldig ondergeschikt te zijn wanneer u gestraft wordt omdat u iets verkeerds gedaan hebt, maar wanneer u geduldig leiden verdraagt, zelfs wanneer hetgeen u deed goed was, dan maakt u God blij. (1Petrus 2:20). Onterecht lijden is een van de belangrijkste onderwerpen in de brieven van Petrus. Hij gaat verder door te zeggen dat dat hetgeen was hoe Jezus ook leed. Hij leed onterecht en dat is wat Hij ons heeft overgeleverd om als Zijn voorbeeld te volgen. “Wij worden opgeroepen om Hem in Zijn voetsporen te volgen. Hij, die nooit gezondigd heeft, Die nooit een leugen vertelde, Die nooit tegensprak wanneer Hij beledigd werd; en Die, toen Hij lijden te verduren had, nooit dreigde om Zijn gelijk te halen, maar Zijn zaak bleef toevertrouwen aan God, die rechtvaardig oordeelt” (1 Petrus 2:21-23). Dit is de wijze waarop een christen, “die de ware genade van God” begrepen heeft, zich gedraagt.

   
Index | Contact

© Copyright - Christian Fellowship Church , Bangalore. (INDIA)