English
Het Woord voor De Week
October 2016 (1)
Geestelijke oorlogsvoering - Zac Poonen
(Spiritual Warfare)

In Efeziërs 6:10-18 lezen wij over geestelijke oorlogsvoering met satan. Let hierbij op dat het gedeelte over de geestelijke oorlog direct komt na het gedeelte over het gezin. De duivel plaatst zijn aanvallen altijd het eerst op het gezin. Wij moeten weerstand bieden aan de duivel en geen gevecht aangaan met vlees en bloed (Efeziërs 6:12). Wanneer u effectief de strijd wilt aangaan met satan dan is de eerste vereiste om elke strijd met mensen te stoppen. De reden dat zo veel gelovigen door satan overwonnen worden is dat zij teveel met mensen in een strijd verwikkeld zijn. Jaren geleden heb ik het besluit genomen om nooit met een mens in een strijd verwikkeld te raken. Daarna bemerkte ik dat ik veel effectiever de strijd met satan kon aangaan. Wanneer u de beslissing neemt om nooit tegen een mens te strijden, dan bent u in staat om satan constant te overwinnen en u van grote betekenis zult zijn voor God en de gemeente. De wapenrusting is een beeld van het vele geestelijke gereedschap wat God ons gegeven heeft.

In de eerste plaats de gordel van de waarheid. Waarheid betekent oprechtheid, eerlijkheid en geen hypocrisie en leugenachtigheid. Wanneer u niet vrij bent van deze zonden, dan kunt u het rustig vergeten om het gevecht met satan aan te kunnen gaan. De duivel is een leugenaar en wanneer er leugens zijn in uw binnenste, dan zal satan deelhebben aan uw innerlijke leven. Dan zult u niet in satan zijn om satan te overwinnen. Zorg er dus voor dat uw leven altijd transparant en zonder bedrog is.

De borstplaat is gerechtigheid. Er zijn twee soorten gerechtigheid, n.l. de eerste is de gerechtigheid die ons door Christus toebedeeld is, waardoor wij gerechtvaardigd zijn (rechtvaardig verklaart door God zelf) en de tweede is de gerechtigheid waar wij in Christus deelgenoot van zijn door de Heilige Geest – beetje bij beetje, naar onze geestelijke groei. Dit houdt in dat ons geweten altijd zuiver moet zijn en wij God volgen in alles wat hij ons laat zien.

Het volgende onderdeel van de wapenrusting zijn de schoenen van de bereidheid om het evangelie aan anderen door te geven. Wist u dat het doorgeven van het evangelie een manier is waarop wij satan kunnen overwinnen? Zij die lui zijn en er nooit bij stil staan om het evangelie met anderen te delen zullen grote moeite hebben om de aanvallen van satan te weerstaan, maar zij die actief zijn in het dienen van de Heer worden door Hem beschermt. Ik kan mij herinneren dat wat mij in mijn jonge jaren tegen veel verleidingen beschermd heeft is dat ik veel van mijn vrije tijd bestede aan het bestuderen van Gods Woord, samenkomen met andere gelovigen en van Hem te getuigen. Ik had een seculiere baan, maar tweemaal per week bestede ik een aantal uren in het verkondigen van de Blijde Boodschap in de straten van Cochin (de plaats waar ik woonde). Ik moet, in een periode van twee jaar dat ik daar op de marinebasis werkte, in bijna elke hoofdweg van die plaats geweest zijn. Evangeliseren, traktaten uitdelen, in huizen het evangelie delen met groepjes van 4 of 5 mensen hielden mij bezig en heeft mij daardoor tegen veel verleidingen beschermd. Er komen veel verleidingen op ons af wanneer wij veel vrije tijd hebben waarin wij niets om handen hebben. Een lege geest is inderdaad een werkplaats voor satan. Onze voeten moeten er altijd klaar voor zijn om het goede nieuws, van vrede met God, met anderen te delen. Probeer het uit en ervaar of het u helpt in uw strijd tegen satan.

Het vierde deel van de wapenrusting is het schild van het geloof. Een van de sterkste wapens van satan is dat wij gaan twijfelen aan Gods liefde. Dat is de pijl die hij afvuurde op Eva in de hof van Eden. Hij zaaide een zaadje van twijfel in haar denken waarin hij suggereerde dat wanneer God echt van haar hield, Hij haar het heerlijke fruit niet zou onthouden. Zij werd door die pijl geraakt. Geloof is geloven dat God ons intens lief heeft en voor ons het beste wil in iedere situatie; en te weten dat Hij van ons houdt, zelfs wanneer wij gefaald hebben. Dan zal iedere afgevuurde pijl van satan afketsen op het schild.

Het vijfde onderdeel is het zwaard van de Geest. Jezus overwon satan ieder keer door Gods Woord te citeren. Hij ging niet in discussie met satan zoals Eva dat wel deed. Hij zei tegen satan hetgeen God gezegd had. Zo overwon Hij iedere keer. In momenten van verleiding moeten wij Bijbelteksten citeren als: “God zal mij niet boven mijn vermogen op de proef stellen (1 Corinthiërs 10:13), “Zonde zal over mij niet heersen” (Romeinen 6:14), “Jezus is bij machte om mij voor struikelen te bewaren” (Judas 24). Citeer het Woord van God aan satan en hij zal van u vluchten net zoals hij dat deed bij Jezus (Jacobus 4:7).

Tot slot moeten wij ervoor zorgen dat onze wapenrusting goed onderhouden blijft. Hoe moeten wij dat doen? “Door bij elke gelegenheid met alle gebed en smeking te bidden in de Geest” (Efeziërs 6:18). Bidden in de Geest verwijst hierbij niet het bidden in “tongen”. Bidden in tongen betekent bidden met onze geest (1 Korintiërs 14:15). Bidden in de Geest is bidden dat geïnspireerd is door de Heilige Geest en niet door ons vlees. Wanneer wij toestaan dat onze geest wordt vernieuwd door dé Geest en dat onze tong onder Zijn controle staat, dan zullen wij bidden in de Heilige Geest. Paulus zegt in Efeziërs 6 vers 19, “Bid ook voor mij”. Wij moeten in het bijzondere bidden voor Gods dienaren die aan het front voor God aan het strijden zijn.

Met de complete wapenrusting van God kunnen wij op een dusdanige wijze het Lichaam van Christus opbouwen dat zij de poorten van de hel zal overwinnen.

   
Index | Contact

© Copyright - Christian Fellowship Church , Bangalore. (INDIA)