English
Het Woord voor De Week
September 2016 (3)
Wonen in een verterend vuur - Zac Poonen
(Four Qualifications to Live With the Consuming Fire)

In Jesaja 33:14-15 staat geschreven: "De zondaars in Sion sidderen, de goddelozen worden door angst bevangen: ‘Wie van ons kan wonen in verterend vuur? Wie kan wonen in vuur dat eeuwig brandt?’ Wie rechtvaardig leeft en de waarheid spreekt, wie woekerwinst door afpersing weigert, wie aangeboden steekpenningen afwijst, wie niet wil toehoren als een moord wordt beraamd, wie niet kan aanzien hoe het kwaad geschiedt"(NBV).

De eerste voorwaarde om te wonen in dit verterende vuur wordt omschreven als: “Wie rechtvaardig leeft en de waarheid spreekt” (Jesaja 33:15). Dit verwijst naar hen die wandelen in het licht dat zij hebben ontvangen, in oprechtheid, in hun privéleven. Hoewel zij niet perfect zijn, zijn zij oprecht en eerlijk. Ze zijn niet hypocriet. Wanneer er binnen en buiten de gemeente iets is dat wij meer moeten vrezen dan wat ook, dan is het dat wij anderen een indruk geven van onze geestelijkheid die niet waar is. Geeft u anderen de indruk dat u veel bid, terwijl u dat helemaal niet vaak doet? Geeft u anderen de indruk dat u regelmatig vast, terwijl u dat bijna niet doet? Wilt u dat anderen u zien als oprecht, vanuit het hart, terwijl dat niet zo is? Dan loopt u het risico om af te vallen – niet omdat u niet perfect bent, maar omdat u niet eerlijk en oprecht bent. God verlangt waarheid in ons binnenste. De hypocrieten in Sion sidderen, omdat zij bang zijn dat hun innerlijke houding zichtbaar wordt.

De tweede voorwaarde om in dit verterende vuur te kunnen leven is voor “wie woekerwinst door afpersing weigert” en “wie aangeboden steekpenningen afwijst”. Met andere woorden, oprecht en trouw zijn wanneer het gaat zaken die met geld te maken hebben. Wij zijn er misschien altijd vanuit gegaan dat satan de grote tegenstander van God is, maar Jezus zei Zelf in Lukas 16:13 dat het alternatief voor God, mammon is (geld en materiele rijkdom)! Er is geen enkele gelovige die zich kan voorstellen dat hij tegelijkertijd God en satan kan liefhebben, maar er zijn menigten aan gelovigen die zich goed kunnen voorstellen dat zij tegelijkertijd God en geld kunnen liefhebben. Er is geen gelovige die op zijn knieën voor satan valt en hem aanbidt, maar er zijn miljoenen gelovigen die mammon aanbidden en ervan uit gaan dat zij tegelijkertijd God kunnen dienen. Het is echter niet mogelijk om God te dienen wanneer zij niet trouw zijn in de omgang met geld. Zij realiseren zich niet dat mammon hen wegtrekt van de ware en levende God.

De derde voorwaarde om te kunnen wonen in dit verterende vuur is dat wij niet luisteren naar, en geen gehoor geven aan oproepen tot het vergelden van kwaad. Dit is meer dan het ontwijken van roddel. Dit houdt in dat men zelfs iemand anders niet willen horen roddelen. Een godvrezende man of vrouw wil zijn oren niet alleen toesluiten voor de grote aanklager van de broeders (Openbaring 12:10), maar ook voor de helpers van de aanklager!

De vierde voorwaarde om in het vertredende vuur te kunnen verblijven is het kwade niet kunnen aanzien - niet kunnen verdragen. Deze twee lichamelijke eigenschappen – horen en zien – zijn de twee hoofdkanalen waardoor goed en kwaad bij ons binnenkomt en ons denken beïnvloed. Wij moeten zelf beslissen wat wij in ons denken toelaten. Iemand die woont in het verterende vuur laat niet datgene toe wat zijn geest verontreinigd.

   
Index | Contact

© Copyright - Christian Fellowship Church , Bangalore. (INDIA)