English
Het Woord voor De Week
September 2016 (2)
Word niet dronken van wijn, …, maar word vervuld met de Geest - Zac Poonen
(Be Not Drunk With Wine But Be Filled With the Holy Spirit)

In Efeziërs 5 vers 18 staat geschreven: “Word niet dronken van wijn, …, maar word vervuld met de Geest, …” Let op de twee opdrachten ie hier staan De eerste is, “Word niet dronken van wijn”, en de tweede is, “Word vervuld met de Geest”.

Waarom is het dat christenen die nooit ongehoorzaam zijn aan de eerste opdracht, de tweede niet serieus nemen. Dit is een van de voorbeelden hoe satan ons blind maakt voor de waarheden van de Bijbel. De meeste gelovigen beschouwen de eerst (“wordt niet dronken”) als een gebod maar de tweede (“wordt vervuld met de Geest”) als een advies! Beide zijn opdrachten en beide zijn even belangrijk. Wanneer het een belangrijke zaak is dat men zelfs niet één keer per jaar dronken wordt, dan is het net zo belangrijk dat men iedere dag van het jaar vervuld is met de Geest. Heeft u dat ooit zo vanuit dat standpunt bekeken?

Het werkwoord in Efeziërs 5:18 geeft een voortdurende bezigheid aan – het betekent “ga door in vervuld zijn” en niet “weest een keer vervuld”. Wanneer wij vervuld (vol gemaakt) zijn met de Geest, dan moeten wij ‘s morgens, ‘s middags en ‘s avonds - ja de hele dag door vervuld zijn met de Heilige Geest. Vraag God de hele tijd dat hij u vervult met Zijn Geest. Dit zijn de mensen waarnaar in Handelingen verwezen wordt waar staat: “mannen en vrouwen VOL van de Heilige Geest”.

Een van de eerste kenmerken van het vervuld zijn met de Geest is een verandering in de wijze waarop wij spreken. Onze tong wordt “een tong van vuur” (Handelingen 2:3). Hiermee wordt niet het “spreken in tongen” bedoeld, maar het “spreken in onze moedertaal met Gods vuur van liefde en reinheid”. Ons spreken wordt hemels. Let in deze verzen op de nadruk die op ons spreken wordt gelegd, “spreek onder elkaar met psalmen, lofzangen en geestelijke liederen, en zing voor de Heere en loof Hem in uw hart, en dank altijd voor alle dingen God en de Vader in de naam van onze Heere Jezus Christus” (Efeziërs. 5:19-20).

De geest van dankbaarheid vervangt de geest van roddel, valse beschuldigingen, bitterheid en boosheid wanneer wij vervuld zijn met de Geest. Alle verzen die volgen na Efeziërs 5:18 zijn karakteristiek voor Geest vervulde mensen (van 5:19 tot 6:24). Het begint met dankbaarheid en wordt vervolgd met “ondergeschikt zijn aan elkaar”, in de gemeente en in de relatie thuis o op het werk (Efeziërs 5:21-6:9); om zodoende “satanische machten te overwinnen” (Efeziërs 6:11). Dus het geheim van onze christelijke wandel en strijd tegen satanische machten is “vervuld zijn met de Heilige Geest”.

Wij kunnen niet op de juiste wijze God leven en prijzen wanneer wij niet vervuld zijn met de Geest. Wij kunnen geen goede echtgenoten en echtgenotes zijn wanneer wij niet vervuld zijn met de Geest. Wij kunnen onze kinderen niet op de juiste wijze opvoeden wanneer wij niet vervuld zijn met de Geest. En wij kunnen de machten van satan niet overwinnen wanneer wij niet gevuld zijn met de Geest. Alles hangt in ons leven als christen af van het vervuld zijn met de Heilige Geest.

Met betrekking tot onze privé-verhoudingen wordt er gesproken over drie vormen van relaties – mannen en vrouwen (Efeziërs 5:22–33), kinderen en ouders (Efeziërs 6:1-4) en meesters en slaven (Efeziërs 6:5-9). Deze laatste heeft betrekking op de in die tijd werkende slaven in de huizen, en nu ook nog in verschillende landen in de wereld, maar heeft vandaag de dag ook betrekking op werkgevers en werknemers thuis (denk aan zorgverlening), op kantoor, fabriek of ergens anders. Deze instructies laten ons zien hoe wij ons hebben te gedragen ten opzichte van onze “meerderen” of mensen die voor ons werken - thuis of op het werk. Een Geest-vervulde mens zal thuis of op het werk de Geest van Christus uitdragen. Alleen met die Geest kunnen wij het lichaam van Christus bouwen.

   
Index | Contact

© Copyright - Christian Fellowship Church , Bangalore. (INDIA)