English
Het Woord voor De Week
August 2016 (2)
Deel hebben aan het lijden van Christus - Zac Poonen
(The Fellowship of Christ's Sufferings)

Paulus zegt in Colossenzen 1:24, “Ik ben blij dat ik nu voor u lijden moet ondergaan, omdat ik op die manier in mijn lichaam iets mag voelen van de pijnen die Christus terwille van Zijn Gemeente heeft geleden.”

Veel christenen beseffen niet dat wanneer zij door een fase van lijden gaan, zij gemeenschap hebben met het lijden van Christus.

Wat is het wat er bij ons ontbreekt in het lijden van Christus? Sprak Hij aan het kruis dan niet de woorden dat het volbracht was? Hierin zit een grote waarheid. In de evangeliën kunnen wij lezen over het fysieke lijden van Jezus. Maar Hij leed ook in zijn ziel op een wijze die niet in de Bijbel vermeld staat. Toen Hij, hangend aan het kruis zei “het is volbracht”, had Hij niet alleen de prijs betaald voor de zonde van de mens, maar had Hij ook de hele reikwijdte aan verleidingen die een mens kan tegenkomen overwonnen. Hij heeft dezelfde verleidingen gekend als wij, maar er nooit aan toe gegeven (Hebreeën 4:15).

Bij elke verleiding die wij tegenkomen hebben wij de optie om eraan toe te geven en voor de “plezierige” weg te kiezen, of wij kunnen de verleiding weerstaan en de weg van het lijden (tegenovergestelde van werelds plezier en genot) kiezen. Jezus koos constant voor de weg van het lijden en “leed in het vlees” (1Petrus 4:1). Zo werd Hij ons tot voorbeeld. Nu kunnen wij in Zijn voetsporen treden en minivoorbeelden voor anderen zijn. Wanneer wij verleid worden tot zonde dan wil de Heilige Geest ons leiden om op dezelfde wijze te lijden in het vlees (de zonde te weerstaan) zoals Jezus dat gedaan heeft. Wat Paulus in Colossenzen 1 vers 24 wil zeggen is dat hij in zijn leven nog niet al het lijden (verleidingen) heeft volbracht (weerstaan), waar Jezus dat wel gedaan heeft.

Jezus leed op veel manieren ook fysiek omdat hij voor de waarheid uitkwam. Wanneer u een glas zou nemen en daar al het lijden van Jezus in zou doen dan zou in Zijn geval het glas vol zijn. Hij koos ervoor om tijdens Zijn leven het glas volledig te vullen. Tenslotte sprak Hij aan het kruis de woorden: “het is volbracht”. Wij hebben een lichaam net zoals Hij dat had en nu mogen wij Jezus in Zijn voetsporen volgen. De Heilige Geest moet dat werk in ons doen – het vullen van het glas. Toen wij geboren zijn was ons glas leeg omdat wij nog niet voor Christus geleden hadden. Langzaam maar zeker, wanneer de tijd verstrijkt, wordt het gas gevuld, omdat wij lijden om Christus wil. Dezelfde Christus die op aarde leed woont nu in ons en wil ons, in ons lichaam in ditzelfde lijden bij de hand nemen en ons hier doorheen geleiden. “Een slaaf is niet meer dan zijn heer.” (Joh. 15:20 e.v.) Al Zijn lijden moet nu in ons uitgewerkt worden, in ons lichaam. Eigenlijk is dat een groot voorrecht. Paulus zegt dat zijn glas nog niet helemaal gevuld is. Veel christenen realiseren zich niet dat wanneer zij met weerstand en lijden geconfronteerd worden, zij deelgenoot zijn aan het lijden van Christus. Ik spreek hier niet over leed wat veroorzaakt wordt door verkeerd of dwaas gedrag of zonde. Jezus heeft nooit iets zondigs of dwaas gedaan. Jezus leed omdat Zijn levenswijze totaal tegengesteld was aan die van de wereld. Zijn totale bediening was constant in conflict met de bijbelleraren en theologen uit Zijn tijd. Zij haten Hem en doden Hem tenslotte.

Vandaag de dag geldt hetzelfde. Wanneer wij ware volgelingen van Jezus zijn dan zullen wij merken dat wij continu in conflict zijn met het hele religieuze systeem van deze wereld en veel zogenaamde Christelijke theologie en religie. Wij worden, net als Jezus, vaak geconfronteerd met conflictsituaties met mensen die erg religieus zijn maar God niet werkelijk kennen. Wie waren degenen die Jezus ‘Beëlzebul’ noemden? Het waren niet de Grieken of de Romeinen. Nee, het waren de mensen die over de Gods Woord beschikten (het Oude Testament in die tijd). Wie waren degenen die Jezus het meest veroordeelden en Hem gedood hebben? Het waren de religieuze mensen die de beschikking hadden over Gods Woord. Dus wanneer wij invulling gaan geven aan de vervolgingen van Jezus, dan zal dit gebeuren door religieuze mensen die de beschikking hebben over de Bijbel, omdat zij God niet kennen. Jezus zei dat de mensen Hem haten en vervolgen omdat zij Zijn Vader niet kenden. Zij zullen op hetzelfde met ons omgaan.

Paulus zei dat hij “zich verheugde in dit lijden, omdat hij invulling gaf aan zijn deel”. Ieder van ons heeft zijn deel in het lijden terwille van het Lichaam van Christus, de gemeente. Jezus moest eerst het lijden ondergaan in Zijn fysieke lichaam. Nu moet Hij lijden in Zijn geestelijk lichaam, de gemeente. U bent deelgenoot in dit lijden in uw deel van dit lichaam en ik in mijn deel. Ik kan geen invulling geven aan uw deel en u niet in mijn deel. Wanneer u door een fase van lijden en vervolging gaat dan kan ik niet voor u hierin volharden en omgekeerd kunt u niet voor mij standhouden. U moet zelf standvastig zijn wanneer u, door toedoen van familie, buren of kennissen te maken krijgt met lijden en vervolging, of wanneer u uit huis gezet wordt omdat u Jezus wilt navolgen. Dit is wat het betekent om “deelgenoot te zijn aan het lijden van Christus”. Wees dan blij op dat moment en zeg, “Heere Jezus ik dank U voor het voorrecht dat U mij geeft, dat ik om U en de gemeente, Uw Lichaam, een klein deel van de vervolging op mij mag nemen. Dit is hoe wij ons kunnen inzetten voor anderen en hoe wij de gemeente kunnen opbouwen. Dit is waarom het genoemd wordt, ”deelgenoot zijn aan het lijden van Christus”. Christus had voor Zichzelf geen enkel voordeel door Zijn lijden. Wij hebben hierdoor daarentegen heel veel gewonnen. Wanneer wij deelhebben aan het lijden van Christus dan levert dat voor onszelf niets op. Het is ter wille van de gemeente. Anderen zullen voordeel hebben bij ons lijden. Bent u daartoe bereid? Ik hoop dat u kunt zeggen: “Ja Heere, ik ben bereid. Ik wil gemeenschap hebben met Uw denken, met Uw geest, met Uw karakter, Uw houding. Ik ben breid om te lijden zodat anderen kunnen groeien door mijn lijden”.

Heeft u weleens gezien hoe fruit wordt verwerkt in een pers. Men stopt de vruchten in de pers, perst het samen en het vocht komt tevoorschijn. Men zou denken dat na een keer persen het vocht er helemaal uit zal zijn, maar niets is minder waar. Wanneer men de vruchten nogmaals in de pers doet dan komt er nog meer sap uit. Voor wie wordt dit sap uit het fruit geperst? Voor iemand anders, om het te drinken. Zo wil God dat ook wij een zegen voor anderen zijn. Wij worden ook onderdrukt en verdrukt door omstandigheden en beproevingen in ons leven en accepteren dit in nederigheid en blijdschap. Uit deze verdrukkingen komen de glans, schoonheid en geur van Christus tevoorschijn. Dat is de enige manier waarop wij tot een zegen voor anderen kunnen zijn.

   
Index | Contact

© Copyright - Christian Fellowship Church , Bangalore. (INDIA)