English
Het Woord voor De Week
Juni 2016 (1)
De drie verzoekingen - Zac Poonen
(The Three Temptations)

In Mattheüs 4:1-11 kunnen wij lezen hoe Jezus werd verzocht. De Bijbel zegt in Hebreeën 4:15 dat Jezus “in alle dingen op gelijke wijze als wij is verzocht geweest, echter zonder te zondigen”. Sommige “knappe” christenen proberen dit te analyseren door de vraag te stellen: ”Kon Jezus gezondigd hebben of was het voor Hem onmogelijk om te zondigen?” Weer anderen veronderstellen dat “Hij niet in staat was om te zondigen”, terwijl anderen zeggen “Hij was in staat om niet te zondigen”. Wij hoeven echter helemaal niet in deze discussie mee te gaan. Wij vinden het al erg moeilijk om de psychologie van de gewone mens te analyseren, hoe kunnen wij dan de psychologie van Jezus analyseren? Het moet voor ons voldoende zijn om te weten dat Hij net als wij verzocht is geweest en niet heeft gezondigd. Hij is hierin een voorbeeld voor ons. Wij weten dat Hij God was, maar wij weten ook dat Hij de mogelijkheden als God zijnde niet gebruikte toen Hij als mens naar de aarde kwam. God kan niet verzocht worden, maar Jezus is wel verzocht. Ik geloof precies datgene wat de Bijbel zegt, namelijk dat Hij verzocht is geweest net als wij worden verzocht, en niet heeft gezondigd. Dit geeft mij het geloof dat ik kan overwinnen net zoals Hij overwonnen heeft. (Openbaring 3:21)

Jezus werd 40 dagen lang door satan verzocht (Lukas 4:2). Hij weerstond de duivel al deze 40 dagen. Wat wij hier kunnen lezen zijn de laatste drie verzoekingen. Jezus overwon elk van deze verzoekingen met het zwaard van de Geest – “Er staat geschreven”. Toen de duivel zag dat Jezus het Woord citeerde, verwoorde hij ook het Woord door te zeggen, “werp Uzelf dan naar beneden, want er staat geschreven dat Hij Zijn engelen voor U bevel zal geven, en dat zij U op de handen zullen dragen” (Mattheüs 4:6). Jezus regeerde hierop met “U zult de Heere, uw God, niet verzoeken” (Mattheüs 4:7). De hele waarheid is niet te vinden in één schriftgedeelte maar in de hele Bijbel – het ene vers brengt een ander vers in evenwicht. Wanneer satan in staat was om Jezus met een Bijbeltekst te verleiden om te zondigen, dan kunt u er verzekerd van zijn dat hij ook met bijbelteksten u probeert te misleiden en te verleiden om te zondigen. Wanneer u dus Gods Woord niet kent dan zult u misleid worden. Jezus had een woord uit de Schrift en gebruikte dit om elke verzoeking waarmee satan Hem confronteerde te weerstaan. Het is goed om te zien wat inherent was aan de verzoekingen waar Jezus mee geconfronteerd werd, omdat satan ons op gelijke wijze verleid.

1. Egoïsme (Mattheüs 4:1-4). Verander deze stenen in brood om uw honger te stillen.

a. Het plaatsen van fysieke behoeften boven geestelijk behoeften. Jezus reageerde dat een mens leeft bij ieder woord dat uit Gods mond komt en niet door brood alleen.

b. Het gebruiken van Gods kracht tot eigen voordeel. Jezus weigerde om dit te doen. Hij gebruikte in een later stadium Zijn kracht om brood te vermenigvuldigen om op die wijze 5000 mensen te eten te geven, maar Hij gebruikte het nooit voor zichzelf. Veel predikers zijn tot prooi geworden door Gods kracht en Zijn gaven te gebruiken om zichzelf te verrijken.

2. Vooronderstelling (Mattheüs 4:5-7). Spring van het dak van de tempel en reken op Gods belofte van bescherming.

a. Neem een stap waarvan God niet gezegd heeft dat u deze moest nemen – en claim Gods beloftes. Jezus reageerde door te zeggen dat wij God niet moeten verzoeken door risicovolle dingen te ondernemen. Sommige dwaze christenen willen geen medicijnen innemen wanneer zij ziek zijn, maar verwachten van God dat Hij hen op bovennatuurlijke wijze geneest. Dat is niet geloven, maar vooronderstelling. Het is zelfmoord! Medicijnen zijn gemaakt vanuit Gods schepping en wij kunnen die, daar waar nodig en in gebed gebruiken. Wanneer er een trap is van het dak van de tempel naar de begane grond, dan moeten wij die gebruiken en niet naar benden springen!! God zal ons niet beschermen wanneer wij springen. Wanneer wij echter in de jungle zijn waar geen medicijnen beschikbaar zijn, dan kunnen wij God vragen om ons te genezen zonder medicijnen en Hij zal ons genezen – maar niet wanneer Hij medicijnen ter beschikking heeft gesteld.

b. Iets spectaculairs doen om anderen onder de indruk te brengen dat u een “man Gods” bent. Een verleiding om de eer van mensen te kunnen krijgen. Jezus weigerde om spectaculaire dingen en wonderen te doen tot eer van de mens.

3. Compromissen sluiten (Mattheüs 4:8-10). Wereldse koninkrijken en hun glorie krijgen door voor satan te knielen.

a. Het goede op een verkeerde manier verkrijgen – door een onrechtvaardige kortere route te nemen. Een onrechtvaardige daad mond uit in het knielen voor satan. Jezus koos voor de lange en zware weg van het Kruis en weigerde elke vorm van een verkorte route.

b. Het najagen van de eer die deze wereld biedt – geld en eer, positie en macht (in de wereld en de gemeente). Jezus zei dat alleen God aanbeden moet worden, en niet satan, geld of iets anders wat hij ons aan biedt. Veel predikers en voorgangers zoeken naar wegen om hun bediening uit te breiden door over bepaalde zaken te zwijgen (dingen waarover God wil dat zij zich uitspreken), waardoor zij bij velen in de smaak vallen. Hun bediening zal zich inderdaad uitbreiden, maar dan wel door te buigen en op hun knieën te gaan voor satan.

Satan komt, net als bij Jezus, op al deze manieren ook bij ons. Jezus joeg hem weg met Gods Woord en wij kunnen hem ook door Gods Woord verjagen.

   
Index | Contact

© Copyright - Christian Fellowship Church , Bangalore. (INDIA)