English
Het Woord voor De Week
April 2016 (3)
Bekeer u van een leven voor uzelf - Zac Poonen
(Repent from Living for Yourself)

Iemand heeft ooit gezegd dat de waarheid lijkt op een vogel die twee vleugels heeft – “Er staat geschreven” en “Er staat ook geschreven”. Wanneer een vogel slechts één vleugel zou hebben dan zal hij rondvliegen in een cirkel en waarschijnlijk verdwalen. Wanneer hij echter twee vleugels heeft dan gaat hij vooruit. Denk eens over dit antwoord na bij de vraag: “Waarom stierf Christus aan het kruis?” Het gebruikelijke antwoord op deze vraag is, “Christus stierf voor onze zonden” (1 Korintiërs 15:3). Maar dat is slechts de halve waarheid. Om de hele waarheid te kennen moeten wij naar een ander schriftgedeelte kijken. Er staat ook geschreven, “En Hij is voor allen gestorven, opdat zij die leven, niet meer voor zichzelf zouden leven, maar voor Hem Die voor hen gestorven en opgewekt is” (2 Korintiërs 5:15). Alleen wanneer wij de twee schriftgedeeltes samenvoegen, dan krijgen wij beide vleugels van de waarheid.

Wanneer wij een beter begrip krijgen van God en de Schriften, dan realiseren wij ons dat zonde niet alleen moord, overspel, diefstal, enz. is, maar leven voor onszelf. Wanneer wij voor onszelf leven, dan leven wij nog steeds in zonde ondanks dat wij afstand genomen hebben van al onze slechte gewoontes. U kunt het roken, gokken, drinken achter u hebben gelaten, maar u noch niet bekeerd hebben van de wortel van de zonde, namelijk van uw ik-gerichte leven - leven voor u zelf. Er zijn tegenwoordig echter veel predikers die uw oren strelen en zeggen dat u toch gered bent. Zulke predikers zijn blij wanneer u naar hun samenkomsten komt en uw gaven in de collectezak doet.

Een van de grootste misleidingen waarmee satan gelovigen bedriegt is hen doen geloven dat zij voor zichzelf kunnen leven en toch gered zullen zijn en aan het einde van hun leven naar de hemel zullen gaan. Wanneer de duivel merkt dat hij iemand niet tot slaaf kan maken met een slechte gewoonte, dan zal hij proberen hen in zijn macht te krijgen met iets neutraals – juist om te bereiken dat zij geen tijd over hebben voor God, het lezen van de bijbel of het hebben van gemeenschap met anderen. Het kan een goed en oprecht tv-programma zijn dat iemand tot slaaf maakt. De duivel is op zoek naar gelovigen die voor zichzelf leven, voor hun eigen ontspanning, hun eigen belang, enz. De duivel heeft 101 manieren om iemand van God vandaan te houden. Dat is de reden waarom wij niet alleen moord, diefstal, overspel, drinken, drugs en gokken moeten zien als zonde. Wij moeten een “ik-gericht” leven zien als zonde. Zonde is datgene doen waar wij zelf plezier aan beleven; onze eigen wil doen. Uit deze wortel ontstaan vele zonden. Jezus stierf om ons van dit alles te bevrijden.

Johannes de Doper zei dat wanneer Jezus zou komen, Hij de bijl aan de wortel van de boom zou leggen. Een ik-gericht leven, een leven voor onszelf, dat is de wortel van de boom waarvoor Jezus gekomen is om die om te hakken. Bekeren betekent “omkeren” zodat wij ons ik-gericht leven de rug toekeren en besluiten om alleen voor God te leven. Dit betekent niet dat wij allemaal fulltime christelijke werkers moeten worden. Nee, God roept misschien slechts 1 op de 1000 gelovigen om een fulltime werker te worden. Hij wil dat elk kind van Hem een seculiere baan heeft – zijn eigen geld verdient om van te leven, maar dit alles niet doen ter ere van hemzelf maar tot glorie van God.

Bekering wordt in 1 Thessalonicenzen 1:9 omschreven als, “zich van afgoden afkeren en naar God toe te keren”. Vele van de zogenaamde gelovigen hebben zich niet van hun afgoden afgekeerd en tot God gekeerd. In India zijn er veel heidenen die van harte Christus willen aannemen, maar alleen als een toevoeging aan de vele goden die zij al aanbidden. Wij weten dat dit onmogelijk is. Wij weten dat wanneer iemand Christus aanneemt, men geen andere goden kan hebben. “Daarom, als iemand in Christus is, is hij een nieuwe schepping: het oude is voorbijgegaan, zie, alles is nieuw geworden” (2 Korintiërs 5:17).

Dit betekent dat oude gewoontes, de oude manier van leven achter ons ligt. Hij leeft niet meer voor zichzelf. Hij heeft het doel om op Christus te lijken nog niet gehaald, maar hij heeft zich omgekeerd en zoekt de weg om te leven tot Gods glorie. Dit, ja alleen dit is ware bekering. Wij moeten ons omkeren van ons ik-gerichte leven wanneer de Heere Zijn gemeente wil bouwen door ons te gebruiken – het type gemeente dat Hij bedoeld heeft vanaf de eeuwigheid. Hij kan deze alleen maar bouwen door mensen die niet zichzelf zoeken, maar die bereid zijn alles voor Hem op het altaar te leggen.

De tempel in het Oude testament was gebouwd op de berg Moria, op de plek waar Abraham zijn zoon Izaäk aan God opofferde (2 Kronieken 3:1). Abraham had op dat moment nog maar één zoon – Izaäk, de liefde van zijn hart. God testte op die dag zijn toewijding in hoeverre Izaäk de afgod in zijn leven was geworden. Omdat het er op leek dat dit zo was, moest hij zich bekeren van afgoderij wanneer hij de Heere wilde dienen. Dus moest hij zijn zoon opofferen en op het altaar leggen. God nam Izaäk niet weg omdat Hij Abraham alleen wilde losmaken van zijn onnatuurlijke verbondenheid met Izaäk, wat zijn wandelen met God in de weg zou staan. God wil met ons hetzelfde doen. Wij moeten ook datgene aan hem geven wat ons het meest dierbaar is. In het geval van de rijke jongeman was het geld. Net zoals God aan Abraham vroeg om Izaäk op te offeren, zo vroeg Jezus aan de rijke jongen man om zijn geld op te offeren. Ter informatie: had de rijke jongen man vanuit zijn hart gezegd “ja Heer, alstublieft hier is het”, dan had Jezus misschien tegen hem gezegd dat hij het kon houden, net zoals Abraham Izaäk mocht houden. Hij moest er met zijn hart echter eerst afstand van doen. Mogen wij allemaal de genade ontvangen om te kunnen zeggen, “Wat voor een Izaäks er ook in mijn leven zijn, ik leg ze allemaal op het altaar en geeft ze allemaal over aan U. Ik wil geen afgoden meer hebben die tussen U en mij instaan. Ik wil niet meer voor mijzelf leven. Ik wil oprecht alleen maar leven voor U. Ik wil leven tot glorie van God en mijn leven niet verkwisten”.

Dit is het beste nieuws in de wereld. Wij hoeven geen slaven te zijn van onze eigen ambities en verlangens en daardoor ons aardse leven verkwisten, maar wij kunnen vrij zijn om te leven tot glorie van God en zodoende een nuttig leven leiden. Door voor onszelf te leven, leven wij in slavernij en in ketenen. Door voor God te leven, leven wij als adelaars die vrij in de lucht zweven. Het goede nieuws is dat Jezus elke ketting kan verbreken en ons vrij kan maken – VANDAAG AL!!

De tijd die u in het verleden nutteloos verspeeld hebt kunt u niet meer veranderen, maar u kunt er alles aan doen om er, vanaf vandaag, het beste van te maken. Omdat er nog tijd in het verschiet ligt moeten wij allemaal tegen de Heere zeggen: “Heere ik kan niets meer veranderen aan de jaren die voorbij gegaan zijn, maar de rest van mijn leven wil ik alleen leven voor U. Onderzoek mij en zie of er ergens in mijn leven een afgod is die ik aanbid. Ik wil mij afkeren van elke afgod en idool in mijn leven en alleen U aanbidden en dienen. Heere Jezus, ik heb berouw, in het bijzonder voor deze onbewuste afgoderij van het leven voor mijzelf”.

Moge de Heere ons hier allemaal bij helpen.

   
Index | Contact

© Copyright - Christian Fellowship Church , Bangalore. (INDIA)