English
Het Woord voor De Week
April 2016 (1)
Twee machtige waarheden - Zac Poonen
(Two Powerful Truths)

1. God verafschuwd alles wat deze wereld belangrijk vindt

"…wat hoog is onder de mensen, is een gruwel voor God" (Lukas 16:15).

De dingen die in de wereld als groots en belangrijk geacht worden, hebben in Gods ogen niet alleen geen waarde, maar zijn zelfs een gruwel voor Hem. Omdat God een afkeer heeft van de wereldse dingen, moeten wij er ook een afkeer hebben. Geld is iets wat voor iedereen op deze aarde als waardevol wordt beschouwd. God zegt echter dat zij die geld liefhebben en ernaar verlangen om rijk te zijn, er rekening mee moeten houden dat dit vroeger of later de volgende acht consequenties heeft (1 Timotheüs 6:9-10. (a) bloot staan aan verleiding, (b) in een valstrik raken, (c) ten prooi vallen aan dwaze verlangens, (d) ten prooi vallen aan schadelijke begeerten, (e) in het verderf gestort worden, (f) ten onder gaan, (g) afdwalen van het geloof en (h) zij zullen zichzelf veel leed bezorgen.

Ik heb dit overal, keer op keer, bij gelovigen zien gebeuren. Een van de vele redenen waarom tegenwoordig een profetisch woord van Heere bijna niet meer verkondigd wordt is omdat veel predikers geldzuchtig zijn geworden. Jezus zei dat ware rijkdom (waarvan het profetische woord een onderdeel is) niet gegeven zal worden aan hen die verkeerd omgaan met wereldse rijkdom (Lukas 16:11). Dit is de reden waarom wij zo veel saaie prediking en saaie getuigenissen te horen krijgen in kerkdiensten en conferenties.

2. Niemand kan ons schade toebrengen dan wij onszelf.

"En wie is het die u kwaad zal doen, als u navolgers bent van het goede?" (1 Petrus 3:13)

God is zo machtig dat hij alle dingen doet meewerken ten goede voor hen die Hem liefhebben en volgens Zijn plan geroepen zijn – dat betekent, voor hen die in hun leven op deze aarde geen andere ambities hebben dan in alles Zijn wil te doen (Romeinen 8:28). Iemand die egoïstische ambities heeft kan geen beroep doen op deze belofte, maar wanneer wij in alles Gods wil accepteren, dan kunnen wij deze belofte ons elke minuut van ons leven toe-eigenen.

Niets kan ons dan schade toebrengen. Alles wat anderen ons aandoen – goed of slecht, per ongeluk of opzettelijk – gaat door het filter van Romeinen 8 vers 28 en zal als iets goeds uit het filter tevoorschijn komen en ons iedere keer - volgens Gods plan met ons - iets meer laten lijken op Christus (Romeinen 8:29). Dit filter werkt iedere keer perfect voor hen die gehoor geven aan de voorwaarden die in dit vers genoemd worden.

Verder zegt 1 Petrus 3 vers 13 tegen ons dat niemand ons iets kan aandoen wanneer wij “navolgers zijn van het goede” of anders gezegd “ons inspannen om het goede te doen”. Dit vers is helaas minder bekent dan Romeinen 8:28, daarom moeten wij er meer bekendheid aan geven. Deze belofte is echter ook alleen van toepassing voor hen die oprecht van hart zijn tegenover andere mensen. Het is onmogelijk voor welke demon of menselijk wezen dan ook om een dergelijke gelovige schade toe te brengen.

Dus zodra een christen klaagt dat anderen hem iets hebben aangedaan, dan geeft hij indirect toe dat hij God niet liefheeft, dat hij niet volgens Gods plan geroepen is en zich niet inspant om het goede te doen. Anders zou, wat anderen hem ook aandoen, dit tot iets goeds voor hem geworden zijn en zou hij geen enkele reden tot klagen hebben gehad. Eigenlijk is het zo dat de enige die u iets kwaads kan aandoen, u dat uzelf aandoet – door uw ontrouw en uw verkeerde houding naar anderen toe.

Ik ben nu 76 jaar en ik kan oprecht zeggen dat het in mijn hele leven niemand ooit is gelukt om mij iets kwaads aan te doen. Velen hebben geprobeerd dat te doen, maar álles wat zij gedaan hebben heeft zich bij mij en mijn bediening tot iets goeds gekeerd. Dus kan ik God ook hiervoor alleen maar prijzen. De meesten die zich tegen mij gekeerd hebben waren zogenaamde “gelovigen”, die Gods wegen niet begrepen hebben. Ik geef u alleen mijn getuigenis om u te bemoedigen om te geloven dat dit ook uw getuigenis kan zijn – altijd.

   
Index | Contact

© Copyright - Christian Fellowship Church , Bangalore. (INDIA)