English
Het Woord voor De Week
Februari 2016 (4)
"Iedere volgeling van Jezus moet openlijk van Hem durven getuigen - Zac Poonen
(Every Disciple of Jesus Should Acknowledge Him Publicly)

In Openbaring 14 vers 1 staat geschreven, "Ik zag het Lam op de berg Sion staan. Er waren 144.000 mensen bij Hem. Zij hadden Zijn naam en de naam van Zijn Vader op hun voorhoofd."

Wat wij hier zien is een verbluffend contrast met wat geschreven staat in Openbaring 13. Daar zien wij dat de antichrist mensen de mogelijkheid biedt om publiekelijk van hem te getuigen (op het voorhoofd) of in het geheim (op hun rechterhand). Wat wij hierbij zien is dat de Heere Jezus Christus niet een dergelijke optie aan Zijn discipelen aanbiedt. Elke volgeling van Jezus moet openlijk van Hem getuigen. Het merkteken moet alleen op het voorhoofd staan.

Wij worden niet opgeroepen om in het geheim van Jezus te getuigen. Jezus zei, "Ieder dan die Mij belijden zal voor de mensen, die zal Ik ook belijden voor Mijn Vader, Die in de hemelen is. Maar wie Mij verloochenen zal voor de mensen, die zal Ik ook verloochenen voor Mijn Vader, Die in de hemelen is. .... Want wie zich voor Mij en Mijn woorden geschaamd zal hebben in dit overspelig en zondig geslacht, voor hem zal de Zoon des mensen Zich ook schamen wanneer Hij zal komen in de heerlijkheid van Zijn Vader, met de heilige engelen." (Mattheüs10:32- 33; Markus 8:38).

Wanneer u aan het werk bent of op een kantoor werkt dan moet het teken van de Heere op uw voorhoofd zichtbaar zijn. Met andere woorden, iedereen op uw kantoor, op uw werk moet kunnen zien dat u een discipel van Jezus Christus bent. Het mag niet zo zijn dat er een geheim teken op uw hand staat waar niemand iets van mag weten. Een ware volgeling van Jezus Christus heeft een teken op zijn voorhoofd. Zijn of haar collega’s kennen hem of haar als een discipel van Christus! Het is beschamend wanneer “gelovigen” er niet voor uit durven te komen dat zij volgelingen van Jezus Christus zijn. Ik heb niet-christenen gezien die openlijk een merkteken op hun voorhoofd dragen – zich er niet voor schamend om hun geloof uit te dragen! Christenen generen zich echter vaak om te durven laten zien wie zij navolgen – misschien bang voor de gevolgen die het heeft, bijvoorbeeld de kansen voor promotie, afkeuring of iets dergelijks. Zulke christenen zijn compromitterend, stellen wereldse eer meer op prijs en zijn geen standvastige getuigen voor Jezus Christus. Zij zullen zeker niet behoren tot hen die met het Lam op de berg Sion zullen staan, want die 144.000 zijn discipelen die zich niet schamen om stoutmoedig te getuigen dat zij volgelingen van Jezus Christus zijn. Zij sluiten geen compromissen met hun familie, hun kantoor, of hun omgeving. Laat elke keer wanneer u een niet-christen een merkteken op hun voorhoofd ziet dragen, dit een uitdaging voor u zijn. Wanneer hij of zij zich er niet voor schaamt, waarom zou u zich ervoor schamen en proclameert dat u Jezus Christus eert en aanbidt?

De 144.000 die hier genoemd worden zijn niet zij die eerder in hoofdstuk 7 genoemd worden. Dit zijn de “verzegelden” uit de 12 stammen van Israël – de overigen uit de stammen van Israël volgen zeker het Lam niet en geloven niet dat Jezus Christus de Messias is. Waar wij over spreken is een totaal andere groep. Dit zijn degenen die de “overwinnaars” genoemd worden in Openbaring 2 en 3. Dus betekent het dat, wanneer “de Naam het Lam en van de Vader” op het voorhoofd van de 144.000 staat, het karakter van het Lam en de Vader in hun leven zichtbaar is. Een goede vraag die wij onszelf kunnen stellen is deze: “Hoe is onze houding ten opzichte van hen die ons kwaad doen; reflecteren wij de houding van het Lam, Die Zijn mond hield toen Hij beschimpt werd; Die stil was toen Hij geslacht werd en Die Zichzelf overgaf in de handen van Zijn Vader toen Hij onrechtvaardig werd behandeld en werd ontdaan van al Zijn rechten en Zijn reputatie? Vertegenwoordigen wij het karakter van de Vader, Die lankmoedig is ten opzichte van zondaren en Die berouwvolle afvalligen weer opneemt in Zijn gezin (Lukas 15:11-24)?

Enkelen zullen zich misschien afvragen, “Bedoelt u dat er slechts zo’n klein aantal overwinnaars zijn?” Hoeveel gelovigen heeft u dan in uw leven meegemaakt die nooit hun geduld verloren hebben en die geleerd hebben om stil te zijn wanneer zij geprovoceerd werden? Dat zal zeker geen groot aantal zijn. Het karakter wat deze 144.000 zich op deze aarde, in hun innerlijke hebben aangeleerd, begint zich vanuit hun persoonlijkheid van hun gezicht af te lezen - “het karakter van de Vader”. Het is Gods verlangen voor ieder van ons dat wij groeien naar volwassenheid en dat wij ons ten opzichte van andere mensen gedragen zoals Hij. Hij traint ons, met dat doel voor ogen.

Wanneer wij beginnen in ons christenleven, dan zijn wij als baby’s. Wanneer wij opgroeien dan worden wij langzaam als jonge mannen en vrouwen en wanneer wij doorgroeien worden wij als vaders (1 Johannes 2:12-14) – vaders die zichzelf verloochenen om anderen te dienen; vaders die anderen naar volwassenheid willen leiden. Laat dat onze passie zijn – dat karakter van het Lam en de Vader moet zo volledig de onze zijn dat het zichtbaar wordt in onze persoonlijkheid.

   
Index | Contact

© Copyright - Christian Fellowship Church , Bangalore. (INDIA)