English
Het Woord voor De Week
Februari 2016 (2)
Het geheim om te kunnen onderscheiden - Zac Poonen
(The Secret of Discernment)

“En het volk stond toe te kijken. En met hen beschimpten ook hun leiders Hem… ook de soldaten kwamen Hem bespotten… een van de misdadigers die daar hingen, lasterde Hem… Maar de andere antwoordde en bestrafte hem [en zei]: … Deze heeft niets onbehoorlijks gedaan.” (Lukas 23:35-41).

Het is inderdaad verbazingwekkend dat, terwijl de oudere joodse leiders en de schrandere, goed onderwezen Romeinen niet konden onderscheiden wie Jezus was, een dief en moordenaar, die niets van de Schriften kende dit wel kon in zijn laatste ogenblikken hier op aarde. Waarom was dat zo?

Het vermogen om te kunnen onderscheiden krijgt men niet door intelligentie, bijbelkennis of ervaring. Het wordt door God aan hen gegeven die oprecht van hart zijn. De misdadiger aan het kruis laat ons zien hoe wij het vermogen om te kunnen onderscheiden kunnen hebben. De hele reeks aan de overpriesters, samen met de schriftgeleerden en de Farizeeën, stonden die dag aan de voet van het kruis en beschuldigden Jezus van alles en nog wat (Mattheüs 27:41). Ook veel mensen die voorbijkwamen, scholden Hem uit en schudden hun hoofd en zeiden "U zou toch de tempel afbreken en in drie dagen weer opbouwen?" (Wat een vals getuigenis was omdat Jezus dat nooit op die wijze gezegd heeft) (Mattheüs 27:39).

Beide misdadigers waren zo overtuigd door deze beschuldigingen dat zij deelgenoten werden aan de tirade tegen Jezus (Mattheüs 27:44). Maar plotseling stopte een van de twee en sprak de volgende woorden met betrekking tot Jezus: “deze Man heeft niets verkeerds gedaan" (Lukas 23:41). Hoe kon hij dat weten? Hoe kon hij onderscheiden dat Jezus de Messias was die Hij beweerde te zijn? Hoe kon hij verklaren dat alle aantijgingen van de mensen die daar stonden vals waren, op een moment dat niemand het voor Jezus opnam? Er kan per slot van rekening geen rook zijn als er geen vuur is, of wel soms? Wanneer wij deze spreuk met wereldse wijsheid bekijken, dan moet de misdadiger toch over Jezus gedacht hebben dat er wel enige reden moest zijn, hoe miniem ook, waarom die honderden mensen Hem beschuldigden. En toch zei de misdadiger dat Jezus níéts verkeerds had gedaan! Hoe was het mogelijk dat de misdadiger zo geestgericht kon worden dat hij alles negeerde “wat zijn oren hoorden” (Jesaja 11:3)? Omdat hij hoorde wat Jezus zei: “Vader, vergeef het hun, want zij weten niet wat zij doen” (Lukas 23:34). De dief zag aan de ene kant de onrust, de aanvallen, de bitterheid en de haat van de schriftgeleerden en aan de ander kant zag hij de geest van vergeving, de afwezigheid van zelfrechtvaardiging en de vrede die er in Jezus was. Zo kon hij onderscheiden wat waar was en wat niet.

Dit is hoe wij ook in de gemeente het vermogen tot onderscheiden kunnen uitoefenen. Wanneer twee broeders of zusters een geschil hebben, dan zult u snel merken wie het bij het goede eind heeft en wie bij het verkeerde, wanneer u deze maatstaf van de misdadiger aanhoudt. “De goddelozen zijn als een opgezweepte zee, want die kan niet tot rust komen, en zijn water woelt modder en slijk op. De goddelozen, zegt mijn God, hebben geen vrede!” (Jesaja 57:20-21). Zij die in Gods ogen verkeerd handelen zijn gedoemd om een leven te leven van constante agitatie en onrust, waarbij zij modder en vuil uit hun mond (roddel, beschuldigingen, aanklachten en beledigingen) blijven uitspugen tegen godvruchtige broeders en zusters. Wanneer u zo’n broeder of zuster tegenkomt, dan kunt u zo iemand, zonder aarzeling, omschrijven als een slecht persoon, want dat is hoe God zo iemand noemt in Jesaja 57:20-21. Er is geen noodzaak om naar meer bewijs te zoeken of dieper op de zaak in te gaan. De onrust en de opgewondenheid in zo’n persoon is het beste bewijs.

In wereldse rechtszaken heeft een rechtbank soms jaren nodig om door al het bewijsmateriaal datgene eruit te halen wat noodzakelijk is om tot een oordeel te kunnen komen. En zelfs dan kunnen zij tot verkeerde conclusie komen. Wanneer wij deze methodiek zouden toepassen in de gemeente, dan moeten wij ons hele leven, dan naar de ene, en dan naar de andere partij luisteren voor wij tot een conclusie kunnen komen en kunnen wij het uiteindelijk nog steeds bij het verkeerde eind hebben. God geeft ons echter een beter weg: Kijk alleen maar naar diegene die rustig en vredig is en naar diegene die onrustig en lichtgeraakt is. Kijk naar hem of haar die zichzelf niet rechtvaardigt en naar hem of haar die vol van aanklachten tegen anderen is en u zult direct antwoord hebben op de vraag wie rechtvaardig is en wie niet.

De misdadiger aan het kruis heeft ons het geheim van het vermogen om te kunnen onderscheiden laten zien.

   
Index | Contact

© Copyright - Christian Fellowship Church , Bangalore. (INDIA)