English
Het Woord voor De Week
Januari 2016 (1)
Enkele prachtige waarheden voor het nieuwe jaar - 2016 - Zac Poonen
(Some Wonderful Truths For The New Year - 2016)

Omdat wij aan een nieuw jaar beginnen is het goed om ons te laten bemoedigen door enkele prachtige waarheden uit Gods Woord.

Gods barmhartigheden zijn elke morgen nieuw: (Klaagliederen 3:22, 23). Dit betekent dat God elke morgen, gedurende dit nieuwe jaar, naar u kijkt alsof u in uw hele leven, tot hiertoe, nooit gezondigd hebt – vooropgesteld dat u al uw zonden uit het verleden aan God hebt beleden en u zich daarvan bekeerd hebt. Hij zal zich deze zonden niet meer herinneren wanneer u ze beleden hebt. (Hebreeën :12). Dat is waarom Hij elke morgen met nieuwe barmhartigheid naar u kan kijken. Van onze kant moeten wij ook anderen vergeven zoals God ons vergeven heeft. U moet ook, elke dag opnieuw, in barmhartigheid naar anderen omzien en hun niet aan hun verleden blijven herinneren.

God zal de weg die voor u ligt stap voor stap voor u bereiden: (Spreuken 4:12-parafrase). Het is niet nodig dat u weet wat er twee stappen voor u ligt. Zet, op elke moment dit nieuwe jaar, de stap die u ziet. Daarna ziet u de volgende stap. Dit is de manier waarop God u wil leiden. Het kan erop lijken dat deuren voor u gesloten zijn, maar wanneer u dichterbij komt dan kunnen zij automatisch opengaan. Ze zullen zich echter niet openen voordat u er dicht genoeg voor staat. Dat is de wijze waarop God u wil leiden. Weest dus niet terughoudend of angstig wanneer er een gesloten deur voor u opduikt. Zet de stap die God u laat zien en ga verder. “Ik heb voor uw ogen een geopende deur gegeven en niemand kan die sluiten”, zegt de Heere in Openbaring 3:8.

God zal uw weg helderder en helderder laten schijnen: (Spreuken 4:18). De wedergeboorte kan worden vergeleken met de zonsopkomst hier, tot de wederkomst van Christus in de middagzon. Het is Gods perfecte wil voor u dat u iedere dag meer en meer op Christus gaat lijken, vanaf de dag van uw wedergeboorte tot de dag dat Christus terug komt. Dit is de weg van de rechtvaardige – en op deze weg krijgt u meer en meer openbaring over Gods Woord, meer en meer licht op de weerbarstigheid van uw ik-gerichte leven en meer en meer wijsheid ten aanzien van praktische situaties in uw leven. Wanneer u deze weg volgt, dan zult u niet terugvallen, net zoals de zon niet teruggaat in zijn route aan de hemel.

God zal u zegenen, wanneer u gretig op Hem wacht om iets voor u uit Zijn Woord te horen: (Spreuken 8:34). De eerste woorden die Jezus in Zijn publiekelijke bediening sprak was dat de mens alleen kan leven bij elke woord dat uit Gods mond komt. Om dat woord te kunnen horen moeten wij, de hele dag door, in de geest, in gretige verwachting zijn.

God geeft de grootste vreugde aan iedereen die in Zijn nabijheid wil leven: (Psalm 16:11). Dit was “de vreugde die Hem in het vooruitzicht was gesteld” waar Jezus naar zocht en wat hem bereidwillig maakte om iedere dag Zijn kruis te dragen (Hebreeën 12:2). Gemeenschap met de Vader was het grootste bezit voor Jezus. Jezus volgen betekent waarde hechten aan de gemeenschap met de Vader, net zoals Jezus dat deed. Oprecht christen zijn is niets minder dan leven in ononderbroken gemeenschap met een liefhebbende Vader in de hemel.

God plande elke dag van uw leven, zelfs al voor dat u geboren was: Psalm 139:16-18 (Het Boek) geeft dit als volgt weer: “Uw ogen hebben mijn ongevormd begin gezien, en zij allen werden in Uw boek beschreven, de dagen dat zij gevormd werden, toen er nog niet één van hen bestond. Daarom, hoe kostbaar zijn mij Uw gedachten, o God, hoe machtig groot is hun aantal. Zou ik ze tellen? Zij zijn talrijker dan korrels zand; ontwaak ik, dan ben ik nog bij U”. God heeft in de hemel een boek met uw naam er op. In dat boek staat geschreven welk plan Hij iedere dag van uw leven voor u heeft. Hij heeft er de strijd in omschreven die u in 2016 moet voeren om u geestelijk rijker te maken. Hij heeft er ook de blunders in omschreven die u dit jaar zult maken en die tot Zijn glorie zullen werken. Hij heeft er ook in geschreven wat u gaat doen en waar u naar toe gaat. Zoek er met heel uw hart naar om dit plan te kennen.

God is op dit moment, in stilte en in liefde, dit alles voor u aan het voorbereiden: (Sefanja 3:17- parafrase). Alle bemoeienissen van God dit jaar, zijn gebaseerd op Zijn immense liefde voor u. Alles wat God wil dat er dit jaar in uw leven gebeurt komt uit een Hart dat het, uit liefde, speciaal voor u heeft klaar gelegd. Hij heeft om de hoek grote verassingen voor u klaarliggen.

God laat alles meewerken voor uw bestwil: (Romeinen 8:28). Romeinen 1 tot 8 is een uiteenzetting van het goede nieuws van het nieuwe verbond. Wij beginnen als zondaren (hoofdstuk 1-3), dan ontvangen wij vergeving van onze zonden (hoofdstuk 3); dan worden wij voor God rechtvaardig verklaart (hoofdstuk 4 en 5). Daarna bevrijd God ons van de macht van de zonde (hoofdstuk 6) en van het leven onder het gezag van de wet (hoofdstuk 7) en ten slotte gaan wij een leven binnen onder leiding van de Heilige Geest (hoofdstuk 8). Het is wanneer wij uiteindelijk ieder dag een leven in overgave aan de Heilige Geest binnen gaan, waarop onze Vader begint om alles in ons leven, tot in eeuwigheid, te doen meewerken ten goede. Wanneer anderen ons kwaad doen, dan zal God dit doen meewerken ten goede. Wanneer u Romeinen 8:28 gelooft, dan zult u de rest van uw leven niet meer bang zijn voor andere mensen of omstandigheden. Dan zult u niet meer bang zijn voor een ongeluk, of dat u zult sterven aan kanker, of dat u aangevallen wordt door antichristelijke fanatici, of welke andere omstandigheid dan ook – omdat onze Vader alles en iedereen onder controle heeft. Het is omdat er in Romeinen 8:28 “alle dingen” staat, dat wij ook onder alle omstandigheden “dank kunnen zeggen voor alle dingen” (Efeziërs 5:20). Romeinen 8 vers 28 dekt iedere omstandigheid en iedere persoon die u dit jaar zult tegenkomen – geheel en al. Net zoals een waterfilter het vuile water zuivert en drinkbaar maakt, zo zal uw Almachtige Vader, dit nieuwe jaar, voor u alles doen meewerken ten goede, wanneer u Hem liefhebt en dit nieuwe jaar het verlangen hebt om alleen Zijn wil te doen in uw leven.

Moge de Heere u dit nieuwe jaar een gezegend en Christus vervuld leven geven.

   
Index | Contact

© Copyright - Christian Fellowship Church , Bangalore. (INDIA)