English shape=

अठवडे ची संदेश - Word For The Week

"अठवडे ची संदेश" हे एक (इ—मेल) बातमीपत्र आहे जे इ- मेल द्वारे प्रत्येक आठवडयाला पाठविले जाते. प्रत्येक अंकामध्ये झॅक पुनेन यांचा लेख, पुस्तके, किंवा संदेशामधील उतारे आहेत. |
2010 |  2011 |  2012 |  2013 |  2014 |  2015 |  --> -->
Word For The Week List - 2015
जुलाई 2015
July - 2015
 1. हा मी आहे, मला पाठीव  * PDF
 2. खिस्र् ताच्या पद्धतीने जीवन जगणे व सेवा करणे  * PDF
 3. देवाचे भय  * PDF
 4. तू भरपरू पाणी दिलेल्या मळ्याप्रमाणे होशील (यशया 58:11)  * PDF
सितंबर 2015
September - 2015
 1. जगाच्या आत्म्यापासनू सटु का  * PDF
 2. इतरांचे बरे करण्याची वृतती  * PDF
 3. खिस्र्तविरोधकाच्या आत्म्यापासनू मुक्त व्हावे  * PDF
 4. दोषी भावनेचे जाळे आंथरणारा सदं श  * PDF
अक्टोबर 2015
October - 2015
 1. येशू ख्रिस्ताचे राजदतू व्हा  * PDF
 2. पप्र्त्येक परिस्थितीत येशूप्र्ती असलेले समर्प्ण टिकवनू ठेवा  * PDF
 3. पदेवाच्या दृष्टीने सर्व गोष्टींकडे पाहण्यास शिका  * PDF
 4. ख्रिस्ताची शांती तुमच्या अंत:करणात राज्य करो  * PDF
नवेंबर - 2015
November - 2015
 1. प्रथम फळ  * PDF
 2. पदेवाचे वचन जीव व आत्मा ह्यांना भेदून जाणारे आहे  * PDF
 3. आजच्या काळाकरिता सफन्याचे वचन  * PDF
 4. जीवनातील शद्धुतेचे महत्व  * PDF
 5. आव्हानात्मक संदेश  * PDF

"सप्ताह का संदेश!" - आपके किसी भी प्रकार के सवाल या प्रतिक्रिया के लिए कृपया संपर्क करें /लिखे : marathi@cfcindia.com, cfc@cfcindia.com
तुमचा मित्राला पाठविणे | सप्ताह का संदेश | देविक लेख | संपर्क साधणे

© Copyright - Christian Fellowship Church , Bangalore. (INDIA)